Soi Cầu Miền Bắc Soi Cầu Miền Trung Soi Cầu Miền Nam
Nuôi lô khung miền bắc › Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày

lotohomnay

Nuôi dàn đề 20 số khung 3 ngày – chốt số đề chính xác nhất hoàn toàn miễn phí, phân tích cầu đề từ các cao thủ chơi xổ số lâu lăm của chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm ra các cặp số đề nuôi trong vòng 3 ngày với tỉ lệ về cao nhất, soi cầu 88 cập nhật các con số may mắn từ chuyên gia xem ngay tại diễn đàn soicauthantai.com nhé anh em.

nuôi dàn đề khung 20 ngày

nuôi dàn đề khung 20 ngày

Nuôi đề 20 số chuẩn nhất hôm nay

  Soi cầu đề 20 số với tỉ lệ trúng cao nhất trong ngày, với cách chơi dàn nhiều số giúp chúng ta dễ dàng chiến thắng hơn, lưu ý cũng sẽ có tỉ lệ rủi ro anh em nên cân nhắc kĩ càng để chọn số chơi cho phù hợp nhé, đối với các chuyên gia của chúng tôi dựa theo bảng kết quả và số cầu chạy bắt cầu lâu năm sẽ hiểu xin chia sẻ cho anh em một số cầu đề 20 số siêu chính xác.

Bảng thống kê kết quả nuôi dàn đề 20 khung 3 ngày

Ngày 30/01/2024-01/02/2024 : 12 – 21 – 13 – 31 – 14 – 41 – 17 – 71 – 47 – 74 – 43 – 34 – 42 – 24 – 27 – 72 – 23 – 32 – 67 76 → chờ kết quả
Ngày 27/01/2024-29/01/2024 : 34 – 43 – 35 – 53 – 39 – 93 – 36 – 63 – 45 – 54 – 49 – 94 – 46 – 64 – 19 – 91 – 15 – 51 – 16 – 61 → ăn đề 46 ngày 3
Ngày 24/01/2024-26/01/2024 : 12 – 21 – 17 – 71 – 15 – 51 – 18 – 81 – 25 – 52 – 24 – 42 – 27 – 72 – 57 – 75 – 58 – 85 – 78 – 87 → ăn đề 75 ngày 2
Ngày 21/01/2024-23/01/2024 : 68 – 86 – 69 – 96 – 64 – 46 – 62 – 26 – 28 – 82 – 24 – 42 – 48 – 84 – 16 – 61 – 18 – 81 – 12 – 21 → Trượt
Ngày 17/01/2024-19/01/2024 : 49 – 94 – 47 – 74 – 41 – 14 – 43 – 34 – 40 – 04 – 90 – 09 – 97 – 79 – 37 – 73 – 35 – 53 – 45 – 54 → ăn đề 53 ngày 1 ăn đề 09 ngày 3
Ngày 14/01/2024-16/01/2024 : 35 – 53 – 38 – 83 – 39 – 93 – 59 – 95 – 57 – 75 – 56 – 65 – 34 – 43 – 45 – 54 – 48 – 84 – 89 – 98 → ăn đề 38 ngày 1 ăn đề 39 ngày 3
Ngày 11/01/2024-13/01/2024 : 04 – 40 – 08 – 80 – 03 – 30 – 38 – 83 – 39 – 93 – 34 – 43 – 35 – 53 – 51 – 15 – 19 – 91 – 84 – 48 → trượt
Ngày 08/01/2024-10/01/2024 : 35 – 53 – 32 – 23 – 34 – 43 – 02 – 20 – 15 – 51 – 14 – 41 – 17 – 71 – 47 – 74 – 37 – 73 – 57 – 75 → ăn đề 32 ngày 3
Ngày 05/01/2024-07/01/2024 : 04 – 40 – 05 – 50 – 08 – 50 – 06 – 60 – 09 – 90 – 48 – 84 – 46 – 64 – 68 – 69 – 86 – 96 – 58 – 85 → trượt
Ngày 02/01/2024-04/01/2024 : 25 – 52 – 24 – 42 – 29 – 92 – 26 – 62 – 28 – 82 – 58 – 85 – 56 – 65 – 89 – 98 – 84 – 48 – 46 – 64 → ăn đề 56 ngày 1
Ngày 30/12/2023-01/01/2024 : 24 – 42 – 29 – 92 – 26 – 62 – 69 – 96 – 64 – 46 – 60 – 06 – 49 – 94 – 28 – 82 – 89 – 98 – 68 – 86 → trượt
Ngày 27/12/2023-29/12/2023 : 17 – 71 – 18 – 81 – 12 – 21 – 15 – 51 – 78 – 87 – 75 – 57 – 72 – 27 – 28 – 82 – 58 – 85 – 47 – 74 → ăn đề 17 ngày 1
Ngày 24/12/2023-26/12/2023 : 24 – 42 – 27 – 72 – 25 – 52 – 29 – 92 – 57 – 75 – 54 – 45 – 47 – 74 – 49 – 94 – 64 – 46 – 67 – 76ăn đề 25 ngày 2
Ngày 21/12/2023-23/12/2023 : 03 – 30 – 35 – 53 – 37 – 73 – 31 – 13 – 34 – 43 – 45 – 54 – 41 – 14 – 47 – 74 – 17 – 71 – 15 – 51trượt
Ngày 18/12/2023-20/12/2023 : 15 – 51 – 16 – 61 – 19 – 91 – 13 – 31 – 39 – 93 – 36 – 63 – 35 – 53 – 56 – 65 – 69 – 96 – 38 – 83trượt
Ngày 15/12/2023-17/12/2023 : 59 – 95 – 57 – 75 – 56 – 65 – 51 – 15 – 69 – 96 – 67 – 76 – 64 – 46 – 16 – 61 – 79 – 97 – 71 – 17ăn đề 57 ngày 3
Ngày 12/12/2023-14/12/2023 : 79 – 97 – 78 – 87 – 39 – 93 – 38 – 83 – 34 – 43 – 28 – 82 – 27 – 72 – 47 – 74 – 48 – 84 – 89 – 98trượt
Ngày 09/12/2023-11/12/2023 : 47 – 74 – 43 – 34 – 46 – 64 – 48 – 84 – 28 – 82 – 26 – 62 – 67 – 76 – 68 – 86 – 36 – 63 – 38 – 83ăn đề 38 ngày 3
Ngày 06/12/2023-08/12/2023 : 47 – 74 – 40 – 40 – 42 – 24 – 46 – 64 – 45 – 54 – 56 – 65 – 57 – 75 – 52 – 25 – 15 – 51 – 67 – 76trượt
Ngày 03/12/2023-05/12/2023 : 45 – 54 – 49 – 94 – 14 – 41 – 46 – 64 – 16 – 61 – 65 – 56 – 69 – 96 – 40 – 04 – 34 – 43 – 19 – 91ăn đề 16 ngày 1 ăn đề 94 ngày 2
Ngày 30/11/2023-02/12/2023 : 34 – 43 – 35 – 53 – 38 – 83 – 84 – 48 – 85 – 58 – 45 – 54 – 59 – 95 – 98 – 89 – 39 – 93 – 49 – 94ăn đề 85 ngày 3
Ngày 27/11/2023-29/11/2023 : 59 – 95 – 58 – 85 – 56 – 65 – 98 – 89 – 29 – 92 – 28 – 82 – 26 – 62 – 68 – 86 – 69 – 96 – 08 – 80trượt
Ngày 24/11/2023-26/11/2023 : 12 – 21 – 16 – 61 – 13 – 31 – 10 – 01 – 06 – 60 – 30 – 03 – 32 – 23 – 36 – 63 – 26 – 62 – 02 – 20ăn đề 16 ngày 2
Ngày 21/11/2023-23/11/2023 : 15 – 51 – 18 – 81 – 28 – 82 – 25 – 52 – 24 – 42 – 14 – 41 – 45 – 54 – 48 – 84 – 08 – 80 – 04 – 40ăn đề 48 ngày 1
Ngày 18/11/2023-20/11/2023 : 25 – 52 – 29 – 92 – 23 – 32 – 35 – 53 – 39 – 93 – 34 – 43 – 24 – 42 – 49 – 94 – 45 – 54 – 27 – 72ăn đề 29 ngày 2
Ngày 15/11/2023-17/11/2023 : 18 – 81 – 15 – 51 – 14 – 41 – 48 – 84 – 45 – 54 – 08 – 80 – 40 – 04 – 05 – 50 – 58 – 85 – 68 – 86trượt
Ngày 12/11/2023-14/11/2023 : 29 – 92 – 25 – 52 – 24 – 42 – 12 – 21 – 59 – 95 – 49 – 94 – 45 – 54 – 15 – 51 – 14 – 41 – 79 – 97Ăn đề 12 ngày 2
Ngày 09/10/2023-11/10/2023 : 67 – 76 – 36 – 63 – 57 – 75 – 56 – 65 – 35 – 53 – 03 – 30 – 07 – 70 – 06 – 60 – 13 – 31 – 17 – 71trượt
Ngày 06/10/2023-08/10/2023 : 27 – 72 – 12 – 21 – 07 – 70 – 37 – 73 – 23 – 32 – 29 – 92 – 17 – 71 – 13 – 31 – 19 – 91 – 79 – 97ăn đề 21 ngày 1
Ngày 03/10/2023-05/10/2023 : 46 – 64 – 45 – 54 – 48 – 84 – 49 – 94 – 96 – 69 – 39 – 93 – 36 – 63 – 35 – 53 – 58 – 85 – 59 – 95ăn đề 39 ngày 2
Ngày 30/09/2023-02/10/2023 : 18 – 81 – 19 – 91 – 15 – 51 – 17 – 71 – 57 – 75 – 58 – 85 – 47 – 74 – 48 – 84 – 46 – 64 – 49 – 94trượt
Ngày 27/09/2023-29/09/2023 : 43 – 34 – 47 – 74 – 48 – 84 – 18 – 81 – 58 – 85 – 39 – 93 – 98 – 89 – 69 – 96 – 79 – 97 – 29 – 92ăn đề 47 ngày 1 ăn đề 98 ngày 2
Ngày 24/09/2023-26/09/2023 : 73 – 37 – 27 – 72 – 17 – 71 – 38 – 83 – 39 – 93 – 19 – 91 – 28 – 82 – 38 – 83 – 56 – 65 – 58 – 85trượt
Ngày 21/09/2023-23/09/2023 : 25 – 52 – 17 – 71 – 18 – 81 – 19 – 91 – 29 – 92 – 28 – 82 – 36 – 63 – 39 – 93 – 38 – 83 – 37 – 73Trượt
Ngày 18/09/2023-20/09/2023 : 89 – 98 – 79 – 97 – 78 – 87 – 29 – 92 – 19 – 91 – 17 – 71 – 14 – 41 – 47 – 74 – 36 – 63 – 38 – 83Trượt
Ngày 15/09/2023-17/09/2023 : 15 – 51 – 25 – 52 – 27 – 72 – 46 – 64 – 26 – 62 – 24 – 42 – 47 – 74 – 14 – 41 – 16 – 61 – 67 – 76ăn đề 24 ngày 2
Ngày 12/09/2023-14/09/2023 : 37 – 73 – 18 – 81 – 19 – 91 – 89 – 98 – 39 – 93 – 38 – 83 – 13 – 31 – 17 – 71 – 29 – 92 – 27 – 72trượt
Ngày 09/09/2023-11/09/2023 : 28 – 82 – 29 – 92 – 19 – 91 – 18 – 81 – 39 – 93 – 38 – 83 – 13 – 31 – 24 – 42 – 14 – 41 – 49 – 94trượt
Ngày 06/09/2023-08/09/2023 : 59 – 95 – 69 – 96 – 49 – 94 – 39 – 93 – 56 – 65 – 58 – 85 – 89 – 98 – 64 – 46 – 19 – 91 – 18 – 81ăn đề 69 ngày 1 ăn đề 56 ngày 2
Ngày 03/09/2023-05/09/2023 : 14 – 41 – 25 – 52 – 24 – 42 – 18 – 81 – 16 – 61 – 45 – 54 – 48 – 84 – 28 – 82 – 29 – 92 – 48 – 84trượt
Ngày 31/08/2023-02/09/2023 : 49 – 94 – 47 – 74 – 14 – 41 – 19 – 91 – 59 – 95 – 24 – 42 – 29 – 92 – 13 – 31 – 34 – 43 – 39 – 93trượt
Ngày 28/08/2023-30/08/2023 : 46 – 64 – 47 – 74 – 41 – 14 – 13 – 31 – 15 – 51 – 69 – 96 – 59 – 95 – 86 – 68 – 56 – 65 – 19 – 91ăn đề 51 ngày 3
Ngày 25/08/2023-27/08/2023 : 12 – 21 – 13 – 31 – 14 – 41 – 46 – 64 – 45 – 54 – 19 – 91 – 29 – 92 – 96 – 69 – 49 – 94 – 95 – 59trượt
Ngày 22/08/2023-24/08/2023 : 27 – 72 – 28 – 82 – 29 – 92 – 67 – 76 – 68 – 86 – 69 – 96 – 56 – 65 – 46 – 64 – 24 – 42 – 47 – 74trượt
Ngày 19/08/2023-21/08/2023 : 54 – 45 – 56 – 65 – 59 – 95 – 47 – 74 – 42 – 24 – 43 – 34 – 04 – 40 – 06 – 60 – 36 – 63 – 16 – 61trượt
Ngày 16/08/2023-18/08/2023 : 12 – 21 – 13 – 31 – 14 – 41 – 25 – 52 – 56 – 65 -78 – 87 – 79 – 97 – 96 – 69 – 93 – 39 – 04 – 40ăn đề 87 ngày 3
Ngày 13/08/2023-15/08/2023 : 04 – 40 – 14 – 41 – 26 – 62 – 28 – 82 – 29 – 92 – 07 – 70 – 16 – 61 – 37 – 73 – 38 – 83 – 59 – 95ăn đề 28(ngày 1) 61 (ngày 3)
Ngày 10/08/2023-12/08/2023 : 13 – 31 – 14 – 41 – 56 – 65 – 52 – 25 – 54 – 45 – 57 – 58 – 86 – 68 – 17 – 18 – 19 – 08 – 07 – 27trượt
Ngày 07/08/2023-09/08/2023 : 05 – 50 – 06 – 60 – 07 – 70 – 12 – 21 – 13 – 31 – 35 – 53 – 36 – 63 – 41 – 14 – 03 – 30 – 74 – 47trượt
Ngày 04/08/2023-06/08/2023 : 28 – 82 – 75 – 57 – 26 – 62 – 23 – 32 – 67 – 76 – 69 – 96 – 58 – 85 – 19 – 91 – 18 – 81 – 17 – 71ăn đề 23 ngày 3
Ngày 01/08/2023-03/08/2023 : 23 – 32 – 25 – 52 – 17 – 71 – 09 – 90 – 08 – 80 – 18 – 19 – 91 – 37 – 73 – 78 – 87 – 57 – 75 – 67ăn đề 37 ngày 2
Ngày 29/07/2023-31/07/2023 : 41 – 14 – 42 – 24 – 43 – 34 – 47 – 74 – 79 – 97 – 72 – 27 – 64 – 46 – 84 – 48 – 83 – 38 – 16 – 61ăn đề 41 ngày 2
Ngày 26/07/2023-28/07/2023 : 13 – 31 – 14 – 41 – 15 – 51 – 25 – 52 – 26 – 62 – 04 – 06 – 19 – 91 – 34 – 43 – 29 – 48 – 92 – 76ăn đề 29(ngày 1) ăn đề 15 (ngày 3)
Ngày 23/07/2023-25/07/2023 : 12 – 13 – 31 – 22 – 25 – 28 – 29 – 92 – 73 – 37 – 56 – 65 – 46 – 64 – 47 – 48 – 85 – 58 – 03 – 09trượt
  Bảng thống kê kết quả trên đây hoàn toàn chính xác từ các con số của chuyên gia phân tích, các bạn nên tham khảo thêm nhiều cầu khác để tìm ra các con số ưng ý nhất nhé, các cặp số trên chúng ta chơi trong vòng 3 ngày không về nên bỏ cầu và theo cầu khác.
Xem thêm: Nuôi lô khung bạch thủ 3 ngày ăn chắc

Soi cầu đề 20 số miễn phí hay nhất

Đề 20 số chơi bao trúng, theo tìm hiểu của diễn đàn lô đề cho thấy khá nhiều anh em chơi dàn đề nhiều số với tỉ lệ win cao nên muốn chia sẻ cho anh các con số chúng tôi phân tích dựa trên các thuật toán dự đoán XSMB lâu năm.

Cách chơi đề 20 số 3 ngày hiệu quả nhất

Để chơi thông minh và hiệu quả nhất có thể anh em cần có kiến thức tốt, với các con số chúng tôi đưa ra không hoàn toàn chính xác chỉ dựa trên bảng kết quả và phân tích, các bạn cần tham khảo thêm lựa chọn theo ý mình để chơi sao cho thật thoải mái, nên nuôi dàn trên trong vòng 3 ngày nếu cầu không về chúng ta nên bỏ bỏ theo cầu khác vì theo dài có khả năng chết rất cao.

Muốn chơi hiệu quả thì phải biết điểm nên dừng và cầu nên chơi, loạn cầu quá anh em nên nghỉ và tham khảo các diễn đàn chốt số hiện nay có khá nhiều diễn đàn dự đoán rất hay các bạn nên vào tham khảo.

Kết luận: Soi cầu dự đoán đề nuôi 20 con khung 3 ngày khá hay dễ chơi dễ trúng, được các cao thủ chơi lô đề lựa chọn khá nhiều để chơi, với lối chơi thông minh bạn sẽ chắc thắng với dàn nuôi này chúc các bạn may mắn và đừng quên truy cập diễn đàn mỗi ngày để xem các chuyên gia chốt số bạn nhé.

5/5 – (17 bình chọn)

Từ khoá:

Soi cầu liên quan
Nuôi 3 càng khung 5 ngày chuẩn Nuôi 3 càng khung 5 ngày chuẩn
Nuôi song thủ lô 3 ngày bất bại Nuôi song thủ lô 3 ngày bất bại
Nuôi lô bạch thủ kép 247 xsmb Nuôi lô bạch thủ kép 247 xsmb
Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày
Kết Quả Xổ Số

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22/07/2024

Mã ĐB 3QH17QH16QH9QH7QH8QH
G.ĐB 15296
G.1 58122
G.2
60799 62033
G.3
15633 64138 08436
38621 63529 06321
G.4
6873 7712
0316 8598
G.5
0223 7765 6786
8202 9208 5748
G.6
423 428 102
G.7
54 11 44 13

Kết quả Loto xổ số miền bắc

0202081112131621 21
2223232829333336 38
444854657386969899

Loto theo đầu

Đầu Lô tô
0 02, 02, 08
1 11, 12, 13, 16
2 21, 21, 22, 23, 23, 28, 29
3 33, 33, 36, 38
4 44, 48
5 54
6 65
7 73
8 86
9 96, 98, 99

Loto theo đuôi

Đuôi Lô tô
0  
1 11, 21, 21
2 02, 02, 12, 22
3 13, 23, 23, 33, 33, 73
4 44, 54
5 65
6 16, 36, 86, 96
7  
8 08, 28, 38, 48, 98
9 29, 99

Thông Tin Hỗ Trợ

lo de mien bacSoi Cầu Thần Tài trang thống kê phân tích kết quả xổ số miễn phí hằng ngày , phân tích dựa trên phần mềm và kết quả mở thưởng xổ số miễn phí hôm nay , kết quả xổ số miền bắc.

soi cầu thần tài Tất cả các mục soi cầu trên website đều được chốt hoàn toàn miễn phí và chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi các bạn sử dụng số trên website, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn may mắn.

soi cầu thần tài Lưu ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Tags : soi cầu 247 soi cau xsmb, soi cau mb top, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, soi cau mb , nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, rongbachkim, rồng bạch kim, soi cau win.